◁ 主頁

中文漢語拼音表

📔漢語拼音

●聲母:b、p、m、f、d、t、n、l、g、k、h、j、q、x、zh、ch、sh、r、z、c、s

●韻母:a、o、e、i、u、ü、ê、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ong、ia、ie、iao、iou(iu)、ian、iang、iong、in、ing、ua、uo、uai、uei(ui)、uan、uang、uen(un)、ueng、üe、üan、ün

●整體音節:zhi、chi、shi、ri、zi、ci、si、yi、wu、yu、ye、yue、yuan、yin、yun、ying

●特殊聲母:y、w

●特殊韻母:er

普通話拼音表

聲母↓韻母→ 1 2 3 4
a o e -i ê er ai ei ao ou an en ang eng ong i ia ie iao iou ian in iang ing iong u ua uo uai uei uan uen uang ueng ü üe üan ün
b ba bo         bai bei bao   ban ben bang beng   bi   bie biao   bian bin   bing   bu                        
p pa po         pai pei pao pou pan pen pang peng   pi   pie piao   pian pin   ping   pu                        
m ma mo me       mai mei mao mou man men mang meng   mi   mie miao miu mian min   ming   mu                        
f fa fo         fai fei   fou fan fen fang feng                       fu                        
d da   de       dai dei dao dou dan den dang deng dong di dia die diao diu dian     ding   du   duo   dui duan dun            
t ta   te       tai tei tao tou tan   tang teng tong ti   tie tiao   tian     ting   tu   tuo   tui tuan tun            
n na   ne       nai nei nao nou nan nen nang neng nong ni   nie niao niu nian nin niang ning   nu   nuo     nuan       nüe    
l la   le       lai lei lao lou lan   lang leng long li lia lie liao liu lian lin liang ling   lu   luo     luan lun     lüe    
g ga   ge       gai gei gao gou gan gen gang geng gong                     gu gua guo guai gui guan gun guang          
k ka   ke       kai kei kao kou kan ken kang keng kong                     ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang          
h ha   he       hai hei hao hou han hen hang heng hong                     hu hua huo huai hui huan hun huang          
j                               ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong                   ju jue juan jun
q                               qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong                   qu que quan qun
x                               xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong                   xu xue xuan xun
zh zha   zhe zhi     zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong                     zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang          
ch cha   che chi     chai   chao chou chan chen chang cheng chong                     chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang          
sh sha   she shi     shai shei shao shou shan shen shang sheng                       shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang          
r     re ri         rao rou ran ren rang reng rong                     ru   ruo   rui ruan run            
z za   ze zi     zai zei zao zou zan zen zang zeng zong                     zu   zuo   zui zuan zun            
c ca   ce ci     cai   cao cou can cen cang ceng cong                     cu   cuo   cui cuan cun            
s sa   se si     sai   sao sou san sen sang seng song                     su   suo   sui suan sun            
  a o e   ê er ai ei ao ou an en ang eng   yi ya ye yao you yan yin yang ying yong wu wa wo wai wei wan wen wang weng yu yue yuan yun
👈:左右拖曳即可水平捲動:👉

漢語拼音字母朗讀表

🧡 單韻母 複韻母 前鼻韻母 後鼻韻母 i-a i-an i-ang i-ao i-ong u-a u-ai u-an u-ang u-o ü-an 💛
聲母↓韻母→ a o e i u ü -i ê ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un ün ang eng ing ong ←韻母↓聲母
ā ō ē ī ū ǖ   ê̄ āi ēi āo ōu üē ér ān ēn īn ūn ǖn āng ēng īng ōng i-ā i-ān i-āng i-āo i-ōng u-ā u-āi u-ān u-āng u-ō ü-ān
b ba bo   bi bu       bai bei   bao     bie     ban ben bin     bang beng bing     bian   biao               b
p pa po   pi pu       pai pei   pao pou   pie     pan pen pin     pang peng ping     pian   piao               p
m ma mo me mi mu       mai mei   mao mou miu mie     man men min     mang meng ming     mian   miao               m
f fa fo     fu       fai fei     fou         fan fen       fang feng                           f
d da   de di du       dai dei dui dao dou diu die     dan den   dun   dang deng ding dong dia dian   diao       duan   duo   d
t ta   te ti tu       tai tei tui tao tou   tie     tan     tun   tang teng ting tong   tian   tiao       tuan   tuo   t
n na   ne ni nu     nai nei   nao nou niu nie nüe   nan nen nin     nang neng ning nong   nian niang niao       nuan   nuo   n
l la   le li lu     lai lei   lao lou liu lie lüe   lan   lin lun   lang leng ling long lia lian liang liao       luan   luo   l
g ga   ge   gu       gai gei gui gao gou         gan gen   gun   gang geng   gong           gua guai guan guang guo   g
k ka   ke   ku       kai kei kui kao kou         kan ken   kun   kang keng   kong           kua kuai kuan kuang kuo   k
h ha   he   hu       hai hei hui hao hou         han hen   hun   hang heng   hong           hua huai huan huang huo   h
j       ji   ju               jiu jie jue       jin   jun     jing   jia jian jiang jiao jiong           juan j
q       qi   qu               qiu qie que       qin   qun     qing   qia qian qiang qiao qiong           quan q
x       xi   xu               xiu xie xue       xin   xun     xing   xia xian xiang xiao xiong           xuan x
zh zha   zhe   zhu   (zhi)   zhai zhei zhui zhao zhou         zhan zhen   zhun   zhang zheng   zhong           zhua zhuai zhuan zhuang zhuo   zh
ch cha   che   chu   (chi)   chai   chui chao chou         chan chen   chun   chang cheng   chong           chua chuai chuan chuang chuo   ch
sh sha   she   shu   (shi)   shai shei shui shao shou         shan shen   shun   shang sheng               shua shuai shuan shuang shuo   sh
r     re   ru   (ri)       rui rao rou         ran ren   run   rang reng   rong               ruan   ruo   r
z za   ze   zu   (zi)   zai zei zui zao zou         zan zen   zun   zang zeng   zong               zuan   zuo   z
c ca   ce   cu   (ci)   cai   cui cao cou         can cen   cun   cang ceng   cong               cuan   cuo   c
s sa   se   su   (si)   sai   sui sao sou         san sen   sun   sang seng   song               suan   suo   s
y ya   (ye) (yi)   (yu)           yao you     (yue)   yan   (yin)   (yun) yang   (ying) yong                     (yuan) y
w wa wo     (wu)       wai wei               wan wen       wang weng                           w
聲母↑韻母→ a o e i u ü -i ê ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un ün ang eng ing ong i-a i-an i-ang i-ao i-ong u-a u-ai u-an u-ang u-o ü-an ←韻母↑聲母
二拼音節 三拼音節
👈:左右拖曳即可水平捲動:👉

*()為整體認讀音節

* ü 碰到 j q x y 脫帽(去掉兩點)