◁ 主頁

注音符號與拼音對照表

📔注音符號與漢語拼音

●聲符(聲母):ㄅ—b、ㄆ—p、ㄇ—m、ㄈ—f、ㄉ—d、ㄊ—t、ㄋ—n、ㄌ—l、ㄍ—g、ㄎ—k、ㄏ—h、ㄐ—j、ㄑ—q、ㄒ—x、ㄓ—zh(zhi)、ㄔ—ch(chi)、ㄕ—sh(shi)、ㄖ—r(ri)、ㄗ—z(zi)、ㄘ—c(ci)、ㄙ—s(si)

●韻符(韻母):ㄚ—a、ㄛ—o、ㄜ—e、ㄝ—ê、ㄞ—ai、ㄟ—ei、ㄠ—ao、ㄡ—ou、ㄢ—an、ㄣ—en、ㄤ—ang、ㄥ—eng、ㄦ—er

●介符(介母):ㄧ—i、ㄨ—u、ㄩ—ü

●結合韻:ㄧㄚ—ia、ㄧㄛ—io、ㄧㄝ—ie、ㄧㄞ—iai、ㄧㄠ—iao、ㄧㄡ—iou(iu)、ㄧㄢ—ian、ㄧㄣ—in、ㄧㄤ—iang、ㄧㄥ—ing、ㄨㄚ—ua、ㄨㄛ—uo、ㄨㄞ—uai、ㄨㄟ—uei(ui)、ㄨㄢ—uan、ㄨㄣ—uen(un)、ㄨㄤ—uang、ㄨㄥ—ueng[ong]、ㄩㄝ—üe、ㄩㄢ—üan、ㄩㄣ—ün、ㄩㄥ—iong

漢語拼音的特殊聲母:y(i 一)、w(u ㄨ)

聲調
調類 陰平 陽平 上聲 去聲 輕聲
順序 一聲 二聲 三聲 四聲
拼音調號 ˉ ˊ ˇ ˋ 不標
注音調號 不標 ˊ ˇ ˋ ˙

國語注音符號與漢語拼音

韻母↓聲母→ y
w

b

p

m

f

d

t

n

l

g

k

h

j

q

x

zh

ch

sh

r

z

c

s
a   ba pa ma fa da ta na la ga ka ha       zha cha sha   za ca sa
o   bo po mo fo                                  
e       me   de te ne le ge ke he       zhe che she re ze ce se
ê                                            
ai   bai pai mai   dai tai nai lai gai kai hai       zhai chai shai   zai cai sai
ei   bei pei mei fei dei   nei lei gei   hei       zhei   shei   zei    
ao   bao pao mao   dao tao nao lao gao kao hao       zhao chao shao rao zao cao sao
ou     pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou       zhou chou shou rou zou cou sou
an   ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han       zhan chan shan ran zan can san
en   ben pen men fen     nen   gen ken hen       zhen chen shen ren zen cen sen
ang   bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang       zhang chang shang rang zang cang sang
eng   beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng       zheng cheng sheng reng zeng ceng seng
er                                            
i yi bi pi mi   di ti ni li       ji qi xi              
ㄧㄚ ia ya               lia       jia qia xia              
ㄧㄛ io yo                                          
ㄧㄝ ie ye bie pie mie   die tie nie lie       jie qie xie              
ㄧㄞ iai yai                                          
ㄧㄠ iao yao biao piao miao   diao tiao niao liao       jiao qiao xiao              
ㄧㄡ iou (iu) you     miu   diu   niu liu       jiu qiu xiu              
ㄧㄢ ian yan bian pian mian   dian tian nian lian       jian qian xian              
ㄧㄣ in yin bin pin min       nin lin       jin qin xin              
ㄧㄤ iang yang             niang liang       jiang qiang xiang              
ㄧㄥ ing ying bing ping ming   ding ting ning ling       jing qing xing              
u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu       zhu chu shu ru zu cu su
ㄨㄚ ua                 gua kua hua       zhua chua shua        
ㄨㄛ uo wo         duo tuo nuo luo guo kuo huo       zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo
ㄨㄞ uai wɑi                 guai kuai huai       zhuai chuai shuai        
ㄨㄟ uei (ui) wei         dui tui     gui kui hui       zhui chui shui rui zui cui sui
ㄨㄢ uan wɑn         duan tuan nuan luan guan kuan huan       zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan
ㄨㄣ uen (un) wen         dun tun   lun gun kun hun       zhun chun shun run zun cun sun
ㄨㄤ uang wɑnɡ                 guang kuang huang       zhuang chuang shuang        
ㄨㄥ ong           dong tong nong long gong kong hong       zhong chong   rong zong cong song
ueng weng
ü yu                   ju qu xu              
ㄩㄝ üe yue             nüe lüe       jue que xue              
ㄩㄢ üan yuan                       juan quan xuan              
ㄩㄣ ün yun                       jun qun xun              
ㄩㄥ iong yong                       jiong qiong xiong              
韻母↑聲母→ w
y
b
p
m
f
d
t
n
l
g
k
h
j
q
x
zhi
chi
shi
ri
zi
ci
si
👈:左右拖曳即可水平捲動:👉

注音符號+漢語拼音+通用拼音+威妥瑪拼音

韻符↓聲符→
b

p

m

f

d

t

n

l

g

k

h

j

q

x

zh

ch

sh

r

z

c

s
 

-i
[ʅ]

[ɿ]
                            (支)
zhi
jhih
chih
(吃)
chi
chih
ch'ih
(師)
shi
shih
shih
(日)
ri
rih
jih
(資)
zi
zih
tzu
(詞)
ci
cih
tz'u
(思)
si
sih
szu/ssu
 

a
(阿)
a
ㄅㄚ(八)
ba
pa
ㄆㄚ(怕)
pa
p'a
ㄇㄚ(媽)
ma
ㄈㄚ(發)
fa
ㄉㄚ(大)
da
ta
ㄊㄚ(她)
ta
t'a
ㄋㄚ(那)
na
ㄌㄚ(拉)
la
ㄍㄚ(伽)
ga
ka
ㄎㄚ(卡)
ka
k'a
ㄏㄚ(哈)
ha
      ㄓㄚ(詐)
zha
jha
cha
ㄔㄚ(差)
cha
ch'a
ㄕㄚ(沙)
sha
  ㄗㄚ(雜)
za
tsa
ㄘㄚ(擦)
ca
ts'a
ㄙㄚ(灑)
sao
(喔)
o
ㄅㄛ(波)
bo
po
ㄆㄛ(坡)
po
p'o
ㄇㄛ(摸)
mo
ㄈㄛ(佛)
fo
                                 

e
(鵝)
e
    ㄇㄜ(麼)
me
  ㄉㄜ(德)
de
te
ㄊㄜ(特)
te
t'e
ㄋㄜ(呢)
ne
ㄌㄜ(樂)
le
ㄍㄜ(哥)
ge
ko
ㄎㄜ(科)
ke
k'o
ㄏㄜ(喝)
he
ho
      ㄓㄜ(遮)
zhe
jhe
che
ㄔㄜ(車)
che
ch'e
ㄕㄜ(賒)
she
ㄖㄜ(熱)
re
je
ㄗㄜ(則)
ze
tse
ㄘㄜ(冊)
ce
ts'e
ㄙㄜ(色)
se

ê
(誒)
ê
                                         

ai
(哀)
ai
ㄅㄞ(百)
bai
pai
ㄆㄞ(拍)
pai
p'ai
ㄇㄞ(麥)
mai
  ㄉㄞ(呆)
dai
tai
ㄊㄞ(胎)
tai
t'ai
ㄋㄞ(奶)
nai
ㄌㄞ(來)
lai
ㄍㄞ(該)
gai
kai
ㄎㄞ(開)
kai
k'ai
ㄏㄞ(海)
hai
      ㄓㄞ(宅)
zhai
jhai
chai
ㄔㄞ(拆)
chai
ch'ai
ㄕㄞ(篩)
shai
  ㄗㄞ(栽)
zai
tsai
ㄘㄞ(猜)
cai
ts'ai
ㄙㄞ(賽)
sai

ei
(欸)
ei
ㄅㄟ(悲)
bei
pei
ㄆㄟ(胚)
pei
p'ei
ㄇㄟ(眉)
mei
ㄈㄟ(非)
fei
ㄉㄟ(得)
dei
tei
  ㄋㄟ(內)
nei
ㄌㄟ(雷)
lei
ㄍㄟ(給)
gei
kei
  ㄏㄟ(黑)
hei
      ㄓㄟ(這)
zhei
jhei
chei
  ㄕㄟ(誰)
shei
  ㄗㄟ(賊)
zei
tsei
   

ao
(凹)
ao
ㄅㄠ(包)
bao
pao
ㄆㄠ(砲)
pao
p'ao
ㄇㄠ(毛)
mao
  ㄉㄠ(刀)
dao
tao
ㄊㄠ(濤)
tao
t'ao
ㄋㄠ(腦)
nao
ㄌㄠ(撈)
lao
ㄍㄠ(高)
gao
kao
ㄎㄠ(考)
kao
k'ao
ㄏㄠ(浩)
hao
      ㄓㄠ(招)
zhao
jhao
chao
ㄔㄠ(超)
chao
ch'ao
ㄕㄠ(燒)
shao
ㄖㄠ(繞)
rao
jao
ㄗㄠ(遭)
zao
tsao
ㄘㄠ(操)
cao
ts'ao
ㄙㄠ(搔)
sao

ou
(歐)
ou
  ㄆㄡ(剖)
pou
p'ou
ㄇㄡ(某)
mou
ㄈㄡ(否)
fou
ㄉㄡ(鬥)
dou
tou
ㄊㄡ(偷)
tou
t'ou
ㄋㄡ(耨)
nou
ㄌㄡ(樓)
lou
ㄍㄡ(勾)
gou
kou
ㄎㄡ(口)
kou
k'ou
ㄏㄡ(後)
hou
      ㄓㄡ(周)
zhou
jhou
chou
ㄔㄡ(抽)
chou
ch'ou
ㄕㄡ(收)
shou
ㄖㄡ(柔)
rou
jou
ㄗㄡ(走)
zou
tsou
ㄘㄡ(湊)
cou
ts'ou
ㄙㄡ(搜)
sou

an
(安)
an
ㄅㄢ(班)
ban
pan
ㄆㄢ(盤)
pan
p'an
ㄇㄢ(滿)
man
ㄈㄢ(凡)
fan
ㄉㄢ(丹)
dan
tan
ㄊㄢ(貪)
tan
t'an
ㄋㄢ(南)
nan
ㄌㄢ(藍)
lan
ㄍㄢ(干)
gan
kan
ㄎㄢ(刊)
kan
k'an
ㄏㄢ(含)
han
      ㄓㄢ(占)
zhan
jhan
chan
ㄔㄢ(產)
chan
ch'an
ㄕㄢ(山)
shan
ㄖㄢ(然)
ran
jan
ㄗㄢ(讚)
zan
tsan
ㄘㄢ(參)
can
ts'an
ㄙㄢ(三)
san

en
(恩)
en
ㄅㄣ(奔)
ben
pen
ㄆㄣ(噴)
pen
p'en
ㄇㄣ(門)
men
ㄈㄣ(分)
fen
    ㄋㄣ(嫩)
nen
  ㄍㄣ(根)
gen
ken
ㄎㄣ(肯)
ken
k'en
ㄏㄣ(痕)
hen
      ㄓㄣ(真)
zhen
jhen
chen
ㄔㄣ(塵)
chen
ch'en
ㄕㄣ(身)
shen
ㄖㄣ(人)
ren
jen
ㄗㄣ(怎)
zen
tsen
ㄘㄣ(岑)
cen
ts'en
ㄙㄣ(森)
sen

ang
(骯)
ang
ㄅㄤ(幫)
bang
pang
ㄆㄤ(旁)
pang
p'ang
ㄇㄤ(忙)
mang
ㄈㄤ(方)
fang
ㄉㄤ(當)
dang
tang
ㄊㄤ(湯)
tang
t'ang
ㄋㄤ(囊)
nang
ㄌㄤ(朗)
lang
ㄍㄤ(剛)
gang
kang
ㄎㄤ(康)
kang
k'ang
ㄏㄤ(航)
hang
      ㄓㄤ(張)
zhang
jhang
chang
ㄔㄤ(昌)
chang
ch'ang
ㄕㄤ(傷)
shang
ㄖㄤ(讓)
rang
jang
ㄗㄤ(髒)
zang
tsang
ㄘㄤ(倉)
cang
ts'ang
ㄙㄤ(桑)
sang

eng
(鞥)
eng
ㄅㄥ(崩)
beng
peng
ㄆㄥ(烹)
peng
p'eng
ㄇㄥ(蒙)
meng
ㄈㄥ(風)
feng
fong
feng
ㄉㄥ(燈)
deng
teng
ㄊㄥ(藤)
teng
t'eng
ㄋㄥ(能)
neng
ㄌㄥ(冷)
leng
ㄍㄥ(耕)
geng
keng
ㄎㄥ(坑)
keng
k'eng
ㄏㄥ(恆)
heng
      ㄓㄥ(正)
zheng
jheng
cheng
ㄔㄥ(稱)
cheng
ch'eng
ㄕㄥ(生)
sheng
ㄖㄥ(扔)
reng
jeng
ㄗㄥ(增)
zeng
tseng
ㄘㄥ(層)
ceng
ts'eng
ㄙㄥ(僧)
seng

er
(兒)
er
erh
                                         

i
(y)
(一)
yi
i
ㄅ一(逼)
bi
pi
ㄆ一(批)
pi
p'i
ㄇ一(米)
mi
  ㄉ一(地)
di
ti
ㄊ一(梯)
ti
t'i
ㄋ一(泥)
ni
ㄌ一(李)
li
      ㄐ一(機)
ji
chi
ㄑ一(七)
qi
ci
ch'i
ㄒ一(西)
xi
si
hsi
             

ㄧㄚ
ia
一ㄚ(鴨)
ya
              ㄌ一ㄚ(倆)
lia
      ㄐ一ㄚ(家)
jia
chia
ㄑ一ㄚ(洽)
qia
cia
ch'ia
ㄒ一ㄚ(蝦)
xia
sia
hsia
             
ㄧㄛ
io
一ㄛ(唷)
yo
                                         
ㄧㄝ
ie
一ㄝ(耶)
ye
yeh
ㄅ一ㄝ(別)
bie
pieh
ㄆ一ㄝ(撇)
pie
p'ieh
ㄇ一ㄝ(滅)
mie
mieh
  ㄉ一ㄝ(爹)
die
tieh
ㄊ一ㄝ(貼)
tie
t'ieh
ㄋ一ㄝ(捏)
nie
nieh
ㄌ一ㄝ(列)
lie
lieh
      ㄐ一ㄝ(接)
jie
chieh
ㄑ一ㄝ(切)
qie
cie
ch'ieh
ㄒ一ㄝ(些)
xie
sie
hsieh
             
ㄧㄞ
iai
一ㄞ(崖)
yai
                                         
ㄧㄠ
iao
一ㄠ(妖)
yao
ㄅ一ㄠ(標)
biao
piao
ㄆ一ㄠ(飄)
piao
p'iao
ㄇ一ㄠ(苗)
miao
  ㄉ一ㄠ(刁)
diao
tiao
ㄊ一ㄠ(挑)
tiao
t'iao
ㄋ一ㄠ(鳥)
niao
ㄌ一ㄠ(聊)
liao
      ㄐ一ㄠ(交)
jiao
chiao
ㄑ一ㄠ(悄)
qiao
ciao
ch'iao
ㄒ一ㄠ(消)
xiao
siao
hsiao
             
ㄧㄡ
iou
(iu)
一ㄡ(優)
you
yu
    ㄇ一ㄡ(謬)
miu
miou
miu
  ㄉ一ㄡ(丟)
diu
diou
tiu
  ㄋ一ㄡ(牛)
niu
niou
niu
ㄌ一ㄡ(六)
liu
liou
liu
      ㄐ一ㄡ(究)
jiu
jiou
chiu
ㄑ一ㄡ(秋)
qiu
ciou
ch'iu
ㄒ一ㄡ(休)
xiu
siou
hsiu
             
ㄧㄢ
ian
一ㄢ(眼)
yan
yen
ㄅ一ㄢ(邊)
bian
pien
ㄆ一ㄢ(偏)
pian
p'ien
ㄇ一ㄢ(棉)
mian
mien
  ㄉ一ㄢ(店)
dian
tien
ㄊ一ㄢ(天)
tian
t'ien
ㄋ一ㄢ(年)
nian
nien
ㄌ一ㄢ(連)
lian
lien
      ㄐ一ㄢ(建)
jian
chien
ㄑ一ㄢ(千)
qian
cian
ch'ien
ㄒ一ㄢ(先)
xian
sian
hsien
             
ㄧㄣ
in
一ㄣ(因)
yin
ㄅ一ㄣ(彬)
bin
pin
ㄆ一ㄣ(拼)
pin
p'in
ㄇ一ㄣ(民)
min
      ㄋ一ㄣ(您)
nin
ㄌ一ㄣ(林)
lin
      ㄐ一ㄣ(金)
jin
chin
ㄑ一ㄣ(親)
qin
cin
ch'in
ㄒ一ㄣ(心)
xin
sin
hsin
             
ㄧㄤ
iang
一ㄤ(央)
yang
            ㄋ一ㄤ(娘)
niang
ㄌ一ㄤ(良)
liang
      ㄐ一ㄤ(江)
jiang
chiang
ㄑ一ㄤ(槍)
qiang
ciang
ch'iang
ㄒ一ㄤ(香)
xiang
siang
hsiang
             
ㄧㄥ
ing
一ㄥ(英)
ying
ㄅ一ㄥ(冰)
bing
ping
ㄆ一ㄥ(平)
ping
p'ing
ㄇ一ㄥ(明)
ming
  ㄉ一ㄥ(丁)
ding
ting
ㄊ一ㄥ(聽)
ting
t'ing
ㄋ一ㄥ(寧)
ning
ㄌ一ㄥ(令)
ling
      ㄐ一ㄥ(京)
jing
ching
ㄑ一ㄥ(青)
qing
cing
ch'ing
ㄒ一ㄥ(星)
xing
sing
hsing
             

u
(w)
(烏)
wu
ㄅㄨ(不)
bu
pu
ㄆㄨ(撲)
pu
p'u
ㄇㄨ(目)
mu
ㄈㄨ(夫)
fu
ㄉㄨ(讀)
du
tu
ㄊㄨ(突)
tu
t'u
ㄋㄨ(奴)
nu
ㄌㄨ(路)
lu
ㄍㄨ(姑)
gu
ku
ㄎㄨ(哭)
ku
k'u
ㄏㄨ(呼)
hu
      ㄓㄨ(朱)
zhu
jhu
chu
ㄔㄨ(出)
chu
ch'u
ㄕㄨ(書)
shu
ㄖㄨ(如)
ru
ju
ㄗㄨ(租)
zu
tsu
ㄘㄨ(粗)
cu
ts'u
ㄙㄨ(蘇)
su


ㄨㄚ
ua
ㄨㄚ(蛙)
                ㄍㄨㄚ(瓜)
gua
kua
ㄎㄨㄚ(誇)
kua
k'ua
ㄏㄨㄚ(花)
hua
      ㄓㄨㄚ(抓)
zhua
jhua
chua
ㄔㄨㄚ(欻)
chua
ch'ua
ㄕㄨㄚ(刷)
shua
       
ㄨㄛ
uo
ㄨㄛ(窩)
wo
        ㄉㄨㄛ(多)
duo
to
ㄊㄨㄛ(脫)
tuo
t'o
ㄋㄨㄛ(諾)
nuo
no
ㄌㄨㄛ(羅)
luo
lo
ㄍㄨㄛ(國)
guo
kuo
ㄎㄨㄛ(擴)
kuo
k'uo
ㄏㄨㄛ(火)
huo
      ㄓㄨㄛ(桌)
zhuo
jhuo
cho
ㄔㄨㄛ(綽)
chuo
ch'o
ㄕㄨㄛ(說)
shuo
sho
ㄖㄨㄛ(若)
ruo
jo
ㄗㄨㄛ(作)
zuo
tso
ㄘㄨㄛ(錯)
cuo
ts'o
ㄙㄨㄛ(所)
suo
so
ㄨㄞ
uai
ㄨㄞ(歪)
wɑi
                ㄍㄨㄞ(乖)
guai
kuai
ㄎㄨㄞ(塊)
kuai
k'uai
ㄏㄨㄞ(壞)
huai
      ㄓㄨㄞ(拽)
zhuai
jhuai
chuai
ㄔㄨㄞ(揣)
chuai
ch'uai
ㄕㄨㄞ(摔)
shuai
       
ㄨㄟ
uei
(ui)
ㄨㄟ(威)
wei
        ㄉㄨㄟ(對)
dui
duei
tui
ㄊㄨㄟ(推)
tui
tuei
t'ui
    ㄍㄨㄟ(規)
gui
guei
kuei
ㄎㄨㄟ(虧)
kui
kuei
k'uei
ㄏㄨㄟ(灰)
hui
huei
hui
      ㄓㄨㄟ(追)
zhui
jhuei
chui
ㄔㄨㄟ(吹)
chui
chuei
ch'ui
ㄕㄨㄟ(水)
shui
shuei
shui
ㄖㄨㄟ(銳)
rui
ruei
jui
ㄗㄨㄟ(最)
zui
zuei
tsui
ㄘㄨㄟ(崔)
cui
cuei
ts'ui
ㄙㄨㄟ(雖)
sui
suei
sui
ㄨㄢ
uan
ㄨㄢ(灣)
wɑn
        ㄉㄨㄢ(端)
duan
tuan
ㄊㄨㄢ(團)
tuan
t'uan
ㄋㄨㄢ(暖)
nuan
ㄌㄨㄢ(亂)
luan
ㄍㄨㄢ(官)
guan
kuan
ㄎㄨㄢ(寬)
kuan
k'uan
ㄏㄨㄢ(歡)
huan
      ㄓㄨㄢ(專)
zhuan
jhuan
chuan
ㄔㄨㄢ(川)
chuan
ch'uan
ㄕㄨㄢ(栓)
shuan
ㄖㄨㄢ(軟)
ruan
juan
ㄗㄨㄢ(鑽)
zuan
tsuan
ㄘㄨㄢ(竄)
cuan
ts'uan
ㄙㄨㄢ(酸)
suan
ㄨㄣ
uen
(un)
ㄨㄣ(溫)
wen
wun
wen
        ㄉㄨㄣ(噸)
dun
tun
ㄊㄨㄣ(吞)
tun
t'un
  ㄌㄨㄣ(論)
lun
ㄍㄨㄣ(棍)
gun
kun
ㄎㄨㄣ(困)
kun
k'un
ㄏㄨㄣ(昏)
hun
      ㄓㄨㄣ(準)
zhun
jhun
chun
ㄔㄨㄣ(春)
chun
ch'un
ㄕㄨㄣ(順)
shun
ㄖㄨㄣ(潤)
run
jun
ㄗㄨㄣ(尊)
zun
tsun
ㄘㄨㄣ(村)
cun
ts'un
ㄙㄨㄣ(孫)
sun
ㄨㄤ
uang
ㄨㄤ(汪)
wɑnɡ
                ㄍㄨㄤ(光)
guang
kuang
ㄎㄨㄤ(框)
kuang
k'uang
ㄏㄨㄤ(荒)
huang
      ㄓㄨㄤ(莊)
zhuang
jhuang
chuang
ㄔㄨㄤ(窗)
chuang
ch'uang
ㄕㄨㄤ(雙)
shuang
       
ㄨㄥ
ueng
ong
ㄨㄥ(翁)
weng
wonɡ
weng
        ㄉㄨㄥ(東)
dong
tung
ㄊㄨㄥ(通)
tong
t'ung
ㄋㄨㄥ(農)
nong
nung
ㄌㄨㄥ(龍)
long
lung
ㄍㄨㄥ(公)
gong
kung
ㄎㄨㄥ(空)
kong
k'ung
ㄏㄨㄥ(紅)
hong
hung
      ㄓㄨㄥ(中)
zhong
jhong
chung
ㄔㄨㄥ(充)
chong
ch'ung
  ㄖㄨㄥ(容)
rong
jung
ㄗㄨㄥ(宗)
zong
tsung
ㄘㄨㄥ(聰)
cong
ts'ung
ㄙㄨㄥ(松)
song
sung

ü
(玉)
yu
            ㄋㄩ(女)

nyu
ㄌㄩ(呂)

lyu
      ㄐㄩ(居)
ju
jyu
chü
ㄑㄩ(區)
qu
cyu
ch'ü
ㄒㄩ(須)
xu
syu
hsü
             

ㄩㄝ
üe
ㄩㄝ(約)
yue
yüeh
            ㄋㄩㄝ(虐)
nüe
nyue
nüeh
ㄌㄩㄝ(略)
lüe
lyue
lüeh
      ㄐㄩㄝ(決)
jue
jyue
chüeh
ㄑㄩㄝ(缺)
que
cyue
ch'üeh
ㄒㄩㄝ(靴)
xue
syue
hsüeh
             
ㄩㄢ
üan
ㄩㄢ(元)
yuan
yüan
                      ㄐㄩㄢ(捐)
juan
jyuan
chüan
ㄑㄩㄢ(圈)
quan
cyuan
ch'üan
ㄒㄩㄢ(宣)
xuan
syuan
hsüan
             
ㄩㄣ
ün
ㄩㄣ(雲)
yun
yün
                      ㄐㄩㄣ(軍)
jun
jyun
chün
ㄑㄩㄣ(群)
qun
cyun
ch'ün
ㄒㄩㄣ(訓)
xun
syun
hsün
             
ㄩㄥ
iong
ㄩㄥ(擁)
yong
yung
                      ㄐㄩㄥ(囧)
jiong
jyong
chiung
ㄑㄩㄥ(窮)
qiong
cyong
ch'iung
ㄒㄩㄥ(兄)
xiong
syong
hsiung
             
  口唇音 舌尖音 舌根音 舌面音 翹舌音 平舌音  
👈:左右拖曳即可水平捲動:👉

* 黑色粗體字為注音符號,棕色為漢語拼音,綠色為通用拼音,紫色為威妥瑪拼音。若只有列兩種拼音,表示漢語拼音和通用拼音相同。

* 在《現代漢語詞典》中「唷」讀 yō、yo;在《現代漢語規範詞典》中「唷」讀 yāo、yao;在台灣《國語辭典》中「唷」讀 yāo。yo 還原成基本形式即 io(一ㄛ)但《漢語拼音方案》的韻母表中卻沒有 io。

* 而 yai 還原成基本形式即 iai(一ㄞ)僅存在于臺灣的國語中「崖、崕、厓、睚、啀」等五字,中國大陸普通話讀音已改為 yá。