◁ 主頁

注音符號與拼音對照表

韻母 \ 聲母 -
b

p

m

f

d

t

n

l

g

k

h

j

q

x

zh

ch

sh

r

z

c

s
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha zha cha sha za ca sa
o o bo po mo fo
e e me de te ne le ge ke he zhe che she re ze ce se
E
er er
ai ai bai pai mai dai tai nai lai gai kai hai zhai chai shai zai cai sai
ei ei bei pei mei fei dei nei lei gei hei zhei zei
ao ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zhao chao shao rao zao cao sao
ou ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zhou chou shou rou zou cou sou
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zhan chan shan ran zan can san
en en ben pen men fen nen gen ken hen zhen chen shen ren zen cen sen
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zhang chang shang rang zang cang sang
eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zheng cheng sheng reng zeng ceng seng
ㄨㄥ ong dong tong nong long gong kong hong zhong chong rong zong cong song
i yi bi pi mi di ti ni li ji qi xi zhi chi shi ri zi ci si
ㄧㄚ ia ya lia jia qia xia
ㄧㄠ iao yao biao piao miao diao tiao niao liao jiao qiao xiao
ㄧㄝ ie ye bie pie mie die tie nie lie jie qie xie
ㄧㄡ iu you miu diu niu liu jiu qiu xiu
ㄧㄢ ian yan bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian
ㄧㄣ in yin bin pin min nin lin jin qin xin
ㄧㄤ iang yang niang liang jiang qiang xiang
ㄧㄥ ing ying bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing
ㄩㄥ iong yong jiong qiong xiong
u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zhu chu shu ru zu cu su
ㄨㄚ ua wa gua kua hua zhua chua shua
ㄨㄛ uo wo duo tuo nuo luo guo kuo huo zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo
ㄨㄞ uai wai guai kuai huai zhuai chuai shuai
ㄨㄟ ui wei dui tui gui kui hui zhui chui shui rui zui cui sui
ㄨㄢ uan wan duan tuan nuan luan guan kuan huan zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan
ㄨㄣ un wen dun tun nun lun gun kun hun zhun chun shun run zun cun sun
ㄨㄤ uang wang guang kuang huang zhuang chuang shuang
ㄨㄥ ueng weng
U yU nU lU jU qU xU
ㄩㄝ Ue yUe nUe lUe jUe qUe xUe
ㄩㄢ Uan yUan jUan qUan xUan
ㄩㄣ Un yUn jUn qUn xUn
韻母 \ 聲母 - b
p
m
f
d
t
n
l
g
k
h
j
q
x
zh
ch
sh
r
z
c
s